INNOWWIDE és una iniciativa pilot, finançada pel programa Horizon 2020, que compta amb un pressupost de 7,2M d’euros que es destinaran a remunerar uns 120 estudis de viabilitat.

La primera de dues convocatòries s’obrirà el dia 1 d’abril amb un pressupost de 3 milions d’euros.

Aquesta convocatòria busca donar suport a pimes europees innovadores i start-ups que busquin obrir mercat a països en desenvolupament, grans economies emergents (Brasil, Rússia, Índia, Xina, Mèxic, etc) i a països desenvolupats. Es busca la col·laboració de stakeholders globals per crear les condicions per incrementar l’absorció de solucions innovadores europees fora d’Europa.

Els Projectes d’Avaluació de Viabilitat (VAP) que es presentin a aquesta convocatòria hauran d’abordar la viabilitat tècnica, comercial i financera dels models de negoci proposats i han d’identificar, a més, aspectes pràctics clau per garantir el seu posterior desenvolupament tecnològic i comercial, així com la seva implantació amb cooperació amb els països de destinació.

Al final de l’execució del projecte, la pime hauria de tenir una visió clara sobre activitats futures en el mercat objectiu amb soci estratègic que podria afavorir les futures decisions d’inversió dels possibles compradors, inversors, etc.

Cadascuna de les VAP rebrà una quantia fixa de 60.000€, que haurà de representar com a màxim el 70% del cost total, que hauria de ser com a mínim de 86.000€.

Pressupost: 3M € | Data límit: 31/05/2019

Font: Departament d’Acció Exterior