El grup Banc Sabadell ha tancat l’exercici 2019 amb un benefici net atribuït de 768 milions d’euros, fet que suposa un creixement interanual del 134%.

Els ingressos del negoci bancari (marge d’interessos + comissions netes) augmenten un 1% interanual tant a nivell grup com Ex TSB en un entorn de tipus negatius. En termes trimestrals, creixen un 1,1% (0,6% Ex TSB). Aïllant l’impacte de la titulització de préstecs al consum en el tercer trimestre, el creixement se situa en l’1,4% interanual (1,5% excloent-ne TSB) i en el 2,3% trimestral (2,1% excloent-ne TSB) .

El marge d’interessos en tancar el 2019 se situa en 3.622 milions d’euros (2.644 milions Ex TSB), fet que suposa una reducció de l’1,4% interanual a nivell grup per l’aplicació d’IFRS16, la titulització de préstecs i menors tipus d’interès. En el trimestre, augmenta un 0,4%, i aïllant la titulització, el creixement és del 2,1%.

Les comissions netes creixen un 7,7% (5,8% Ex TSB) interanual i se situen en 1.439 milions d’euros, impulsades pel bon comportament de les comissions de serveis, i amb increments en tots els segments. En el trimestre, les comissions arriben als 372 milions d’euros, fet que suposa un creixement del 2,9% (3,7% Ex TSB).

El total de costos se situa en 3.213 milions d’euros en tancar l’exercici del 2019 (2.161 milions d’euros Ex TSB), cosa que suposa una reducció de l’1,8% en l’any. Pel que fa a la ràtio d’eficiència, aquest se situa en el 55,6% en tancar el 2019 i millora respecte l’exercici anterior (58,3%).

El total de dotacions i deterioraments s’eleva als 938 milions d’euros en tancar el 2019 (865 milions d’euros Ex TSB), enfront dels 1.320 milions d’euros (1.089 milions d’euros Ex TSB) del desembre de l’any anterior.

Increment de la ràtio de capital

Banc Sabadell ha portat a terme un increment progressiu de la seva ràtio de capital al llarg de tot l’exercici 2019. La millora de solvència ha estat de 34 pb en el trimestre i, per tant, la ràtio CET1 fully loaded se situa al final de l’any en l’11,7% (12,1% proforma després de la venda de Sabadell AM). D’aquesta manera, el banc compleix l’objectiu presentat de tancar l’any 2019 amb una ràtio de capital CET1 fully loaded com a mínim de l’11,6%, millorant així el guidance anunciat.

El crèdit consolida la seva evolució positiva (+3,7%)

El crèdit viu tanca el quart trimestre del 2019 amb un saldo de 144.572 milions d’euros (108.076 milions d’euros Ex TSB) i presenta un creixement interanual del 3,7% (2,2% excloent-ne TSB). Aïllant l’EPA i els impactes no recurrents, el creixement orgànic se situa en el 4,4% interanual i en l’1,8% en el trimestre impulsat pel bon comportament de totes les geografies; destaquen especialment els segments de grans empreses i pimes, i el creixement en hipoteques.

Font: Banc Sabadell