logo-qualitaQualita és una empresa constituïda l’any 2005, partner Gold d’Oracle i especialitzada en l’àmbit de les TIC’s.

El seu objectiu principal es dotar a les companyies de els solucions que lideren el mercat en aquesta àrea, tant des del punt de vista tecnològic, com funcional, assegurant l’èxit i la qualitat en tots els projectes que executa.

Qualita ha obtingut diferents reconeixements per part d’Oracle en les categories “Best Performance Reseller” i “Lead Generation”, “Customer Satisfaction”. L’últim reconeixement ha estat la validació per part del fabricant Oracle de la solució qInvoicing per a la gestió de la facturació electrònica. Com a validació s’enten la integració de qInvoicing a la solució estàndar JD Edwards, com a un mòdul mès de la solució i no com a una customització.

Més informació

Què es la factura electrònica?

Una factura electrònica te els mateixos efectes legals que una factura en paper. Una factura es un justificant de l’entrega de bens o la prestació de serveis. Una factura electrònica es una factura que s’expedeix i es rep en format electrònic. Calt destacar que l’expedició d’una factura electrònica està condicionada al consentiment del seu destinatari. La factura electrònica, per tant, es una alternativa legal a la factura tradicional en paper.

En quines Administracions Públiques es obligatòria la factura electrònica?

Aquesta obligació afecta als tres nivells de l’Administració de l’Estat: l’Administració General de l’Estat, les Comunitats Autònomes i l’Administració Local (Ajuntaments, Diputacions Provincials, Cabildos i Consells insulars, etc.), així com organismes autònoms, universitats públiques, entitats de dret públic, organismes constitucionals i mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social.

Oracle JD Edwards qInvoicing inclou les següents funcionalitats:

1. Generació de factures electròniques
– Format XML factura-e
– PDF amb signatura Digital

2. Enviament
– Per e-mail
– A través del portal web del punt general d’entrada de les factures electròniques
– Mitjançant la connexió automàtica entre el programa informàtic o el servei de facturació electrònica i el punt general d’entrada de les factures electròniques

3. Arxivat
– Les factures electròniques es guarden com Annexes, associats al comprovant de Comptes a Cobrar.

Més informació