autonoms-sl-sceLa ‘finestreta única’ per a empresaris i emprenedors de Sant Cugat incorpora a partir d’ara aquest servei, que redueix enormement el temps de tramitació administrativa i evita desplaçaments. Es calcula que el temps per constituir una empresa pot passar de més de 40 dies a tan sols 48 hores 

Des del 20 de gener de 2015, l’Oficina d’Atenció a l’Empresa (OAE) ofereix el nou servei de constitució d’empreses. Aquest servei permetrà als emprenedors fer tots els tràmits administratius per via telemàtica a l’OAE en cas que es vulguin donar d’alta com a Autònoms (Empresari Individual), constituir una SL (Societat de Responsabilitat Limitada) o bé una SLNE (Societat Limitada Nova Empresa). D’aquesta manera, l’emprenedor podrà reduir enormement el temps de tramitació administrativa i evitar desplaçaments, com per exemple a la Seguretat Social o a l’Agència Tributària. Es calcula que a través d’aquest nou servei el temps per constituir una empresa pot passar de més de 40 dies a tan sols 48 hores.

El conjunt de tràmits que a partir d’ara es podran fer a l’OAE són els següents:

• Tràmits a la Seguretat Social

• Comunicació de l’inici d’activitat a l’Agència Tributària

• Sol·licitud del NIF provisional

• Liquidació de l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats

• Inscripció en el Registre Mercantil Provincial

• Expedició de l’Escriptura inscrita

• Sol·licitud del NIF definitiu de la societat

• Inscripció de fitxers de caràcter personal a l’Agència Espanyola de protecció de dades

• Sol·licitud de reserva de marca o nom comercial a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques

• Comunicació dels contractes de treball al Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE)

La posada en marxa d’aquest servei ha estat possible perquè l’OAE ha entrat a formar part de la xarxa estatal PAE (Puntos de Atención al Emprendedor). Des d’aquest punt s’utilitza la plataforma CIRCE, que facilita la constitució d’una empresa de forma telemàtica.