Els treballadors que temporalment estiguin incapacitats per desenvolupar la seva activitat laboral deixaran d’estar obligats a lliurar a la seva empresa el comunicat mèdic de baixa a partir del proper 1 d’abril del 2023.

Així, pel que fa als informes mèdics de baixa i alta, la norma estableix que només se’n lliurarà una còpia al treballador, eliminant tant la segona còpia com l’obligació del treballador a lliurar aquesta còpia a l’empresa, entitat gestora o mútua. Serà l’Administració la que, per mitjans telemàtics, comuniqui a les empreses l’expedició dels comunicats mèdics dels treballadors. Ho haurà de fer de manera immediata, i en tot cas, el primer dia hàbil següent al de la seva expedició.

‘La norma té per objectiu agilitzar tràmits i eliminar obligacions burocràtiques, i afectarà els processos d’incapacitat temporal que es trobin en curs en el moment de la seva entrada en vigor (pròxim 1 d’abril), sempre que no hagin superat els 365 dies de durada”, afirma Pep Gil, responsable del departament jurídic de Sant Cugat Consulting, despatx de referència al Vallès en l’àmbit de la gestió, la fiscalitat i el dret d’empresa, associat a Sant Cugat Empresarial.

Notificacions telemàtiques

D’altra banda, les empreses tindran l’obligació de transmetre a l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), mitjançant el sistema de remissió electrònica de dades (RED), amb caràcter immediat i, en tot cas, en el termini màxim de tres dies hàbils comptats a partir de la recepció de la comunicació de la baixa mèdica, les dades que es determinin mitjançant ordre ministerial. L’incompliment d’aquesta obligació pot constituir, si escau, una infracció lleu de les previstes a la Llei sobre Infraccions i Sancions a l’Ordre Social (LISOS), sancionada, en aquest cas, amb multa de 70 a 750 euros.

A més, el Reial decret aclareix que, en els processos d’incapacitat temporal, el personal facultatiu pot fixar terminis de revisió mèdica inferiors als esmentats, segons l’evolució del procés.