send2sign és la solució per a la gestió dels processos de signatura electrònica que protegeix la identitat i el medi ambient.

Qualita Solutions & Consulting, és una empresa tecnològica dedicada a la consultoria en el sector IT amb més de 14 anys d’experiència. L’empresa ha desenvolupat send2sign, l’eina que permet la signatura digital d’arxius per part de diferents persones de dins o fora de les empreses. “Un instrument pràctic i senzill que accelera la signatura de tota mena de documents. Per exemple, contractes, sol·licituds d’intervenció i ordres de compra. Ara, signar un document Word, Excel, Power Point o PDF és molt ràpid i còmode”.

send2sign ha estat creat per a les empreses que volen automatitzar i simplificar els processos de signatura.

Els 3 tipus de Signatura Electrònica

Signatura Biomètrica

És l’equivalent a una signatura manuscrita ideal per a fer-la servir en espais presencials o en mobilitat. S’utilitzen tablets especials que recullen les dades biomètriques del signant. És a dir, la pressió que plasma en escriure, la velocitat, la durada i l’estil del signant. Aquesta informació pot ser admesa i aprovada per un perit cal·lígraf a posteriori. Amb la Signatura Biomètrica es crea automàticament un arxiu PDF en el qual consten rúbriques de les persones que han signat el document. Aquest model ha estat ideat per al seu ús en oficina i fora d’aquesta. Resulta especialment còmode per a visites a domicili, inspeccions o altres serveis socials.

Signatura Remota

La signatura Remota es pot emprar des de tots els dispositius, ja sigui ordinador, tablet o smartphone. A més, és molt pràctica perquè no requereix instal·lació prèvia. Per garantir la identitat del signant, el sistema envia un correu electrònic a la seva adreça de correu electrònic. Un cop l’usuari inicia el procés de signatura, rep un codi numèric OTP (One Time Password) en el seu telèfon mòbil. És llavors quan l’usuari introdueix el codi numèric a la plataforma, confirmant així el seu beneplàcit.

La signatura Remota és perfecta per a aquelles empreses que necessiten una plataforma senzilla i ràpida per als seus empleats i per al personal extern a l’organització. La Firma Remota està destinada a les companyies que volen apressar els seus procediments sense prescindir de la seguretat jurídica que necessiten.

Signatura Centralitzada

La signatura Centralitzada és molt recomanable per a les empreses que amunteguen gran quantitat de documents. Es pot signar amb qualsevol dispositiu que emmagatzemi el certificat digital de persona física amb seguretat, mitjançant els serveis cloud.

Per poder usar la signatura Centralitzada és imprescindible tenir un certificat digital de persona física. Aquest certificat es conserva en un servidor HSM. La Firma Centralitzada es considera com a firma avançada o qualificada. Això dependrà de l’entitat que custodia les claus de la signatura i de la utilització dels diferents components d’autenticació previs a l’activació de la clau. Amb aquest servei, el signant decideix si vol signar els documents de manera individual o en una sola vegada.

Molt per descobrir

Signants

L’administrador introdueix les dades personals de les persones signants a la plataforma send2sign per donar-los d’alta.

Plantilles

Són els documents on s’especifica el tipus de signatura, les ubicacions de la mateixa firma i les persones que signaran.

Documents

Es tracta dels arxius que els usuaris pugen a la plataforma. Els administradors assignen a les persones signants i escullen el tipus de signatura per a cada un.

Beneficis

● Automatitza i millora el mètode de signatura.
● Redueix el consum de paper i de tinta. Es minimitza la petjada ecològica de les empreses.
● Disminueix l’espai dedicat a l’acumulació d’arxius.
● Transforma els processos de signatura, amb send2sign són 100% digitals.
● Millora el control: Facilita i unifica els processos de signatura, es registra la situació en què es troba cada document.
● Les signatures són vàlides jurídica i legalment.

Integra ViDSigner

Qualita Solutions & Consulting va detectar que la gestió de signatura de documents és una dificultat per a les empreses. Per aquest motiu, es va associar a Validated ID i al seu servei jurídic ViDSigner. Aquest servei opera sota la figura d’un prestador de serveis de confiança i dota de les màximes garanties de seguretat a l’acte de signatura. La plataforma send2sign integra ViDSigner amb una una interfície user friendly que facilita el procés de signatura dels documents.

Evita costos innecessaris i guanya tranquil·litat

El Reglament (UE) 910/2014 sobre identificació electrònica i serveis de confiança (EIDAS) ha canviat els serveis de tercers i, actualment, amb la incorporació de ViDSigner, es configura com un servei de confiança. ViDSigner aconsegueix firmes qualificades en els contextos apropiats.

ViDSigner possibilita les transaccions electròniques realitzades entre diferents regions de la UE així com de la resta del món. A més, aquestes firmes mostren evidències que justifiquen la identitat del signant.

Signatura amb validesa legal

ViDSigner respecta els últims estàndards internacionals en totes les fases tecnològiques. Gràcies a això, garanteix que els documents signats són i seran validables en el temps. Amb això, l’interessat evita recórrer al prestador o a les parts que van intervenir durant el procés de signatura.

El servei jurídic ViDSigner compleix amb el format PAdES-LT, que garanteix que una vegada s’ha signat, els documents són validables a llarg termini, sota qualsevol persona i amb total independència del prestador.

Finalment, també compleix amb la norma ISO. Aquesta norma especifica com s’han de recollir i codificar les dades biomètriques d’una signatura manuscrita realitzada sobre qualsevol dispositiu digital.