CaixaBank va registrar un benefici atribuït de 1.381 milions d’euros el 2020, un 19% menys respecte a l’exercici anterior, després de fer una provisió extraordinària de 1.252 milions d’euros per la Covid-19.

En concret, el banc presidit per Jordi Gual va realitzar una provisió de 1.161 milions d’euros a tancament de setembre, als quals s’han sumat altres 91 milions en el quart trimestre, segons va comunicar l’entitat el passat divendres a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

CaixaBank ha assolit un volum de negoci (crèdits més recursos) de 659.332 milions d’euros, la xifra més alta de la seva història, després de créixer 47.640 milions l’any (7,8%).

Els ingressos core es mantenen estables en l’any (-0,1%) i augmenten un 2,8% en relació al tercer trimestre

Malgrat la dificultat associada al context econòmic actual, els ingressos core es mantenen estables en l’any i se situen en els 8.310 milions d’euros (-0,1%). Durant el quart trimestre, els ingressos core augmenten un 2,8% en relació al trimestre anterior, impulsats pel bon comportament del marge d’interessos, comissions i ingressos per contractes d’assegurances, i un 1,7% en relació al mateix trimestre de l’any anterior.

En l’exercici 2020, el marge d’interessos ascendeix a 4.900 milions, -1,0% respecte al 2019, bàsicament, per la més baixa aportació de la cartera de renda fixa i, en especial, pel descens dels ingressos dels préstecs per una disminució del tipus d’interès aplicat, vinculat en part a l’increment de la concessió de crèdits ICO, a la reducció dels ingressos provinents del crèdit al consum i al descens de la corba de tipus. Efectes que han estat parcialment compensats per un increment del volum en la cartera així com per les mesures establertes pel BCE a finals de l’exercici anterior.

Elevat ritme comercial i lideratge en banca digital

Malgrat la complexitat de l’entorn, CaixaBank ha mantingut un elevat ritme comercial i d’activitat recurrent, amb una millora de les quotes de mercat -entre d’altres, la d’estalvi a llarg termini millora en 79 punts bàsics, fins al 23,3%, i la de crèdit a empreses se situa en el 16,5% després de sumar 111 punts bàsics- i un creixement de la vinculació de clients, que ha augmentat 2,2 punts percentuals en l’any, fins al 64,3% sobre el total de clients.

A més, destaca especialment la fortalesa en banca digital, on l’entitat ha assolit un 67,6% de clients digitals i una quota de mercat del 34,4% segons dades de Comscore, cosa que reforça el lideratge de l’entitat en banca digital, amb més de 7 milions de clients.

Font: CaixaBank