SisquellaGrup

En els darrers anys el Sistema de la Seguretat Social està en un procés per equipar els diferents col·lectius -autònoms, empleats de la llar, artistes, etc…- amb el règim de referència, que és el Règim General, el dels treballadors per compte d’altri.

Amb el nou sistema de cotització del Règim Especial de Treballadors Autònoms, es vol posar al mateix nivell la quantia de les seves prestacions econòmiques i la dels assalariats. I per això cal que tinguin un mateix sistema contributiu.

Així com en el Règim General empreses i treballadors paguen una quota en funció del salari brut de l’empleat, amb aquesta reforma, el autònoms pagaran les seves quotes de la Seguretat Social en funció del rendiments nets de la seva activitat.

Aquest sistema s’introdueix amb un període transitori, del 2023 fins al 2032, de manera que, al final, les quotes de la Seguretat Social dels autònoms es correspondran amb els seus ingressos nets reals.

Durant aquest període transitori es determina una quota mínima ascendent, amb l’objectiu d’arribar a cotitzar per la totalitat del rendiments nets.

I hi ha un topall a la base de cotització màxima, establert en 4.495.40 euros/mes per a l’any 2023, encara que els rendiments nets siguin superiors. La quota resultant que abonaran els autònoms serà el 31,2% de la base de cotització que es determini segons els rendiments nets.

De la mateixa manera, en el cas d’ingressos inferiors a l’SMI, les bases mínimes de cotització també es reduiran progressivament per sota de la quota mínima vigent fins al 2032, per adequar la quota a pagar.

Què he de fer?

Al llarg de l’any 2023, i com a màxim abans del 31.10.23, en funció dels rendiments nets estimats per a aquest any, caldrà comunicar a la TGSS una base de cotització provisional.

Aquesta revisió de la base de cotització provisional es podrà modificar fins a 6 vegades cada exercici, per ajustar-la a l’evolució dels rendiments nets previstos.

Durant el període transitori es podrà optar per la base que resulti del rendiments nets, o del mínim previst per a cada any, en funció d’uns trams d’ingressos nets.

Al llarg d’aquest 9 anys de període transitori, els mínims desapareixeran i es cotitzarà pels rendiments nets que es percebin, amb el límit establert per a cada exercici. En finalitzar el període transitori (2032), la base de cotització es correspondrà amb els rendiments nets obtinguts, i serà equiparable, per tant, a la dels empleats del règim general, que cotitzen per la totalitat del seu salari.

En qualsevol vas, en acabar l’exercici, i després del període de presentació de la Declaració de la Renda, l’Agència Tributària comunicarà a la TGSS els rendiments nets reals. La mitjana mensual d’aquest rendiment net -de totes les activitats econòmiques, empresarials i professionals- determinarà la Base de cotització mínima definitiva, segons el tram que correspongui.

En cas que la base escollida provisional fos inferior a la que finalment correspongui, la TGSS emetrà un butlletí de liquidació de quotes al llarg del darrer quadrimestre de l’any següent -en aquest cas 2024- per pagar, sense recàrrec i sense interessos. Si, al contrari, la base de cotització provisional fos superior a la que correspondria, la TGSS emetrà una devolució d’ofici abans del 30.04 següent, en aquest cas del 2025.

Per tenir present

En cas de sorgir una prestació per baixa de malaltia, accident, etc…, la base de la prestació serà la que resulti de la base provisional escollida, sense possibilitat de revisió posterior, encara que la definitiva hagués estat superior.

Aquest nou sistema ja no té límits de cotització per edat, com fins ara n’hi havia per als més grans de 47 anys. Per tant, actualment es pot demanar qualsevol base fins a la màxima, sempre amb el màxim de rendiments nets.

Per als autònoms societaris i col·laboradors, es determina una base mínima de cotització, encara que els seus ingressos siguin inferiors a aquesta base.

Conclusions

Segons Lluís Sisquella, Vocal de Sant Cugat Empresarial, i CEO de l’assessoria econòmica, fiscal, jurídica i laboral associada, Sisquellagrup, ‘l’objectiu de la norma és establir la quota de la Seguretat Social per pagar en funció del rendiments nets. Això comportarà una quota superior, o molt superior, en finalitzar el període transitori, i també permetrà una quota d’autònoms inferior a la actual per a aquelles activitats que generen uns rendiments nets inferiors al SMI’.

Ara bé, tal com indica Sisquella, això introdueix dos efectes futurs sobre la recaptació. ‘Després del període transitori, es pot intensificar una de les tendències en la mesures de sostenibilitat del sistema de pensions: que creixi significativament aquest límit de cotització de forma progressiva, però en una quantia superior a l’increment del límit màxim de pensió. Algun estudis proposen eliminar el topall màxim de cotització, mantenint un topall a les pensions’.

‘D’altra banda, amb un mateix sistema contributiu per a tots el règims de la Seguretat Social, es desanima la competència entre règims, de vegades fraudulenta, o propiciada per la noves formes de treball, amb treballadors assalariats al règim d´autònoms, que aportaven menys al sistema de pensions. Amb aquesta reforma finalment seran equivalents las quotes pagades, tant en funció del sou brut com dels rendiments nets’, conclou el CEO de l’associada Sisquellagrup.