L’entitat associada es compromet a assolir un 40% de representativitat femenina dins el col·lectiu de comandaments intermedis i un 30% en el de directives, dins del període de vigència del pla.

El nou pla d’igualtat de Banc Sabadell ja és una realitat després que l’hagi subscrit el 100% de la representació legal de les persones treballadores. El document es va formalitzar la setmana passada, després de mesos de negociació, a la seu corporativa del banc a Sant Cugat del Vallès i amb la participació de les deu seccions sindicals de l’empresa i dels representants de la direcció: Miquel Montes, director general d’Organització i Recursos, Ana Aller, directora de Recursos Humans, i Maria Garcia Córdoba, directora de Relacions Laborals.

Aquest pla d’igualtat és el primer del sector bancari a adaptar-se als nous requeriments legals i, amb ell, l’empresa es compromet a assolir 40% de representativitat femenina dins del col·lectiu de comandaments intermedis i un 30% en el de directives, dins el període de vigència del pla.

El nou plau d’igualtat de Ban Sabadell concreta, a més, objectius com ara difondre una cultura organitzacional basada en el principi d’igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes; prevenir, corregir i penalitzar les conductes discriminatòries directes o indirectes per raó de gènere; garantir la presència o composició equilibrada de dones i homes a tots els àmbits i nivells professionals, integrant la perspectiva de gènere de totes les esferes; facilitar la coresponsabilitat; i prevenir i reduir les bretxes de gènere tant funcionals com retributives, entre d’altres objectius. A més, als annexos hi consta un protocol de prevenció de l’assetjament laboral, sexual i per raó de gènere, i una guia de llenguatge inclusiu.