El producte interior brut de Catalunya registra un augment interanual del 2,0% el segon trimestre del 2019, el mateix que el trimestre precedent, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). L’economia catalana manté el creixement principalment degut a l’evolució positiva de les exportacions (3,1%), que compensa la desacceleració de la taxa de creixement de la demanda interna (1,5%) en relació amb la del trimestre anterior (1,9%).

L’evolució de l’economia catalana el segon trimestre de l’any situa el creixement del PIB català tres dècimes per sota de l’economia espanyola (2,3% avanç trimestral) i sis dècimes per sobre de la de la UE-28 (1,4%). La taxa de variació intertrimestral a Catalunya (0,5%) mostra la reducció d’una dècima respecte al trimestre anterior i és equivalent a la del conjunt d’Espanya (0,5%). Respecte a la UE-28 (0,2%), el creixement és tres dècimes superior.

El PIB, des de l’òptica de la demanda, mostra per segon trimestre consecutiu una reducció de la demanda interna, que passa de créixer un 1,9% a un 1,5%. Aquesta evolució és el resultat d’una dinàmica força diferenciada entre els seus diversos components. El consum de les llars registra el mateix creixement del trimestre anterior (1,4%), però dins d’una tendència general de moderació des de la segona meitat de l’any 2018. El consum de les administracions públiques també creix a una taxa força estable (2,3%), una dècima superior al trimestre anterior. En canvi, la formació bruta de capital frena el creixement des del 3,2% del trimestre anterior fins a l‘1,0% d’aquest segon trimestre. Aquesta evolució s’explica per la intensa reducció de la inversió en béns d’equipament, ja que passa d’un 4,0% el primer trimestre a un -0,6% el segon trimestre. La inversió en construcció manté un augment d’activitat d’un 3,4%.

Creixement de les exportacions de béns i serveis

Pel que fa al sector exterior, s’ha de destacar la recuperació de les exportacions, que s’incrementen a una taxa del 3,1%, en contrast amb l’evolució negativa del trimestre anterior (-1,6%). Aquest resultat és conseqüència d’un creixement de les exportacions de béns i serveis (3,0%) i del consum dels estrangers en el territori (3,7%). Aquesta darrera variable es manté força estable al llarg del primer semestre de l’any. Les importacions de béns i serveis mostren una taxa de variació d’un -0,2%, que contrasta amb la del trimestre anterior (0,7%). El consum dels residents a l’estranger registra un augment notable aquest segon trimestre (7,2%), malgrat que manté una desacceleració continuada des de l’inici de l’any anterior.

Des de l’òptica de l’oferta, s’ha de destacar la tendència dels grans sectors: millora de l’activitat de la indústria i la construcció en contrast amb la reducció del creixement dels serveis.

Font: Idescat