Catalana d’Inversio i Construcció Tres

Catalana d’Inversió i Construcció Tres es va fundar el 1989, a Sant Cugat del Vallès, centrant la seva activitat en treballs de moviment de terres i lloguer de maquinària per a la construcció.

CiC3, s’ha desenvolupat al llarg d’aquests anys dins de l’àmbit de l’obra pública i privada especialitzant-se en treballs d’urbanització, enderrocs, canalitzacions i moviment de terres en general.

Compromesa amb el medi ambient, la companyia desenvolupa la seva activitat oferint a més, un servei de gestió de residus de la construcció, realitzant el subministrament de contenidors i la recollida, transport i deposició al centre gestor autoritzat de tot tipus de residus.